CRM

Vad är CRM:

CRM är en akronym som används för hanteringen av relationshantering, som står för kundrelationshantering . Det är en uppsättning strategier och åtgärder som används med fokus på kunden, så att företag kan erbjuda sina konsumenter produkter och tjänster som möter deras behov.

Kundrelationshanteringsverktyget, genom insamling av data via programvara, samlar information som kan bidra till att förbättra de metoder som företagen antar i deras relation med kunder.

Vad är CRM för?

CRM är ett marknadsföringsverktyg som består av olika typer av åtgärder som används för att analysera effektiviteten i företagets kommunikation med sina kunder. Målet med CRM är att förbättra förhållandet mellan kunden och företaget.

De tekniker och data som samlas in via relationshanteringssystemet bör användas så att företaget kan tillgodose behoven hos sina kunder på bästa möjliga sätt. Verktyget tjänar till att hjälpa ett företag att förstå vad dessa behov är, samt att vara ett verktyg för att förbättra försäljningen av de erbjudna produkterna eller tjänsterna.

Kundtjänstförvaltning fungerar från användningen av marknadsföringsteknik, särskilt genom att samla och lagra data från gamla kunder och från potentiella nya kunder.

Registeret kan användas för att erbjuda tjänster, upprätthålla en lista över inköp och tjänster som används av konsumenten och följa relationen och kommunikationen mellan kund och företag.

CRM-mål

Genom kundrelationshantering kan företagen bestämma strategier och definiera åtgärder för att möta kundernas krav.

Det innebär att de metoder som företagen antar, baserat på informationen som erhållits med CRM, kommer att användas med en exklusiv inriktning på konsumenternas behov.

Således kan några av de mål som kan uppnås genom detta verktyg vara:

  • övervaka förhållandet mellan företaget och dess kunder,
  • organisation och förbättring av företagets interna och externa processer,
  • kunder som är lojala mot varumärket (lojalitet),
  • planering av framtida kundfokuserade åtgärder,
  • insamling av data som bidrar till att minska företagens kostnader,
  • ökade vinster genom att erbjuda mer lämpliga tjänster och sänka kostnaderna.

Hur fungerar CRM?

CRM är ett ledningsverktyg som bildas av en uppsättning data och strategier som utvecklats och tillämpas med fokus på kundrelationer.

Funktionen av CRM-systemet händer från en mjukvara som har flera funktioner för datakontroll som tjänar till att övervaka och hantera förhållandet mellan ett företag och sina konsumenter och möjliga nya kunder.

Registrering av relationer historia mellan företag och kund

Detta är ett av de mest användbara CRM-verktygen. Det är lagring av data relaterade till förhållandet mellan ett företag och dess kund, till exempel:

  • historia av köp gjorda
  • tjänster som redan tillhandahållits,
  • kontakter som gjorts mellan företaget och kunden,
  • register över kundservice.

Lagringen av denna typ av information gör det möjligt för företaget att utvärdera sina strategier och vidta åtgärder för att förbättra och anpassa tjänsten till kunden, med fokus på behovet och individualiteten hos varje konsument eller konsumentgrupp.

Planerar för framtida åtgärder

På samma sätt kan de insamlade uppgifterna användas så att företaget är tydligare i vilka produkter eller tjänster som kan erbjudas sina kunder, genom kontakter via telefonservice ( call center) eller personligen.

Med de insamlade och organiserade uppgifterna kan företagen planera framtida marknadsföringsåtgärder, nya försäljningskampanjer och erbjudanden av personliga tjänster, med inriktning på individualisering av varje typ av kund.

Lär dig om andra planeringsverktyg, se betydelsen av Benchmarking och SWOT.